Pilna Akcja 15-08-2007 Ukraina

LEMA SUSAROV (M), 25 LAT

Przymusowy powrót/ tortury

Władze Ukrainy przygotowują przymusowy powrót czeczeńskiego uchodźcy Lemy Susarova do Federacji Rosyjskiej, gdzie grożą mu tortury i inne poważne pogwałcenia jego praw. Ukraina jest sygnatariuszem Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców i Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur ONZ. Oba dokumenty jasno zabraniają ekstradycji kogokolwiek, kto w wyniku tego działania będzie narażony na tortury.

Lema Susarov został uznany za uchodźcę w 2006 roku, przez biuro Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców (UNHCR) w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Według UNHCR Susarov przybył na Ukrainę  pod koniec 2006 roku. Federacja Rosyjska zażądała jego ekstradycji 16 lutego zarzucając mu  rozbój. Władze Ukrainy zatrzymały go 20 lipca. Lema Susarov zarejestrował się w kijowskim urzędzie ds. migracji jako osoba szukająca azylu na Ukrainie 8 sierpnia. Tymczasem decyzja o jego ekstradycji  została podjęta 27 lipca w Biurze Prokuratora Generalnego. Zgodnie z prawem międzynarodowym żaden uchodźca ani starający się o azyl nie może być przymusowo postawiony w sytuacji, która zagrażałaby jego życiu lub wolności. Władze ukraińskie wydają się gotowe zignorować ten zakaz i dokonać ekstradycji Susarova do Rosji. Ukraina już wcześniej dopuszczała do ekstradycji osób, które starały się o azyl na jej terytorium.

Lema Susarov jest przetrzymywany w więzieniu nr 13 w Kijowie.
 
TŁO WYDARZEŃ

Wielu czeczeńskich mężczyzn jest przypuszczalnie torturowanych i maltretowanych przez rosyjskie siły specjalne celu wymuszenia -zeznań-. Amnesty International i inne organizacje zajmujące się prawami człowieka działające w tym regionie obwaiają się, iż wielu Czeczenów w Rosji zostało oskarżonych o przestępstwa w rodzaju członkowstwa w zbrojnych grupach przestępczych czy terroryzm w oparciu o -zeznania- wymuszone torturami. Zachodzą także przypuszczenia, że podczas procesów Czeczenów zachodzi wiele nieprawidłowości i opierają się one na sfabrykowanych dowodach. Jak wynika z doniesień, czeczeński Rzecznik Praw Człowieka, Nurdi Nukhazhiev, stwierdził w lutym 2006 roku, że ogromna liczba skazanych Czeczenów obywających karę w rosyjskich więzieniach została fałszywie oskarżona i że większość ze spraw wymaga powtórenego przebadania. Do tej pory nie podjęto ani jednego śledztwa w celu postawienia zarzutów funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, którzy stosowali tortury podczas przesłuchań. W wyniku braku zdecydowanych działań w regionie utrzymuje się przekonanie o bezkarności i -przyzwolenie- na podobne praktyki.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie listów, maili i faksów do władz Ukrainy w języku rosyjskim, angielskim lub po polsku:
– nalegając, aby władze nie dopuściły do ekstradycji Lema Susarov do Federacji Rosyjskiej, gdzie byłby narażony na tortury i  inne poważne pogwałcenia praw człowieka;
– przypominając, ze Ukraina jest stroną Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców i Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur ONZ, które jednogłosnie zabraniają przymusowego odsyłania każdego, któremu w wyniku tego działania będą zagrażać tortury lub inne poważne naruszenia praw człowieka;
– nalegając, by władze spowodowały bezzwłoczne uwolnienie Lema Susarova oraz przekazanie go UNHCR, który zajmie się poszukiwaniem trwałego rozwiązania jego sytuacji.
tłum: Iza Roguz
APELE PROSIMY KIEROWAĆ DO:

Wiktor Juszczenko
Prezydent Ukrainy
Bankovaya Str. 11
01220 Kyiv
Ukraine
Faks: +380 44 255 71 61
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear President Yushchenko/Szanowny Panie Prezydencie

Oleksandr Medvedko
Prosecutor General
Riznitska Str.13/15
01601 Kyiv
Ukraine
Faks: +380 44 280 2851
Zwrot grzecznościowy: Dear Prosecutor General/Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Kopie prosimy przesyłać do przedstawicieli dyplomatycznych Ukrainy akredytowanych w Polsce:

Ambasada Ukrainy w RP
Szef misji: J.E. Ambasador Olexander Motsyk
Al. Szucha 7
00-580 Warszawa
Polska
e-mail: [email protected]

Ambasada tel.: (+48 22) 622 47 97, 622 15 49
faks: (+48 22) 629 81 03

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI. Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub z Zespołem Pilnych Akcji, jeżeli apele będą wysyłane po 20 września 2007r.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania