Polska: Czas na prawa człowieka!

My, Dyrektorzy i Dyrektorki europejskich sekcji Amnesty International, spotykający się na Forum Dyrektorów Europejskich Amnesty International w Warszawie, wzywamy rząd Polski do stania na straży rządów prawa i praw człowieka w Polsce.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ostatnimi inicjatywami i „reformami” legislacyjnymi, które podważyły niezależność sądownictwa, ograniczyły wolność mediów, naruszyły wolność wypowiedzi i wolność zgromadzeń, a także prawo do ochrony międzynarodowej, prawo do prywatności oraz prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet.
Rząd i jego zwolennicy próbowali wywierać nacisk, zastraszać, a w niektórych przypadkach niesłusznie wszczynać postępowanie karne przeciwko sędziom, dziennikarzom, aktywistom, demonstrującym i innym, którzy wypowiadali się przeciwko erozji rządów prawa oraz ciągłym i realnym zagrożeniom dla praw człowieka w Polsce.
Podziwiamy historię walki polskiego narodu o wolność i prawa człowieka. Imponująca odpowiedź ze strony społeczeństwa obywatelskiego – jawny opór i kwestionowanie rządowych prób podważania rządów prawa i odwrotu od ochrony praw człowieka, pokazuje silną i niezmienną wolę polskiego narodu, by zmusić swój rząd do przestrzegania, ochrony i promowania ich praw i podstawowych wolności.
25 września Rada ds. Ogólnych będzie po raz drugi w tym roku dyskutować nad sytuacją w Polsce. Od ostatniego posiedzenia Rady, 16 maja, nie doszło do żadnego pozytywnego rozwoju sytuacji. Wprowadzone od tego czasu „reformy” jeszcze silniej naruszają niezależność polskiego sądownictwa. Co więcej, Senat właśnie rozpatruje ustawę, która, jeśli zostanie przyjęta, ograniczy dostęp społeczeństwa obywatelskiego do niezależnego finansowania.
To jest moment, w którym przywódcy państw członkowskich UE muszą zająć jednoznaczne stanowisko, stając na straży praworządności i stwierdzić, że sytuacja w Polsce stanowi niebudzący wątpliwości przypadek naruszenia rządów prawa i praw człowieka. Konieczne jest wskazanie, że mocne i sprawnie działające społeczeństwo obywatelskie jest gwarantem tych praw.
My, Dyrektorzy i Dyrektorki europejskich sekcji Amnesty International, pilnie wzywany Przywódców Państw i Rządy w Radzie Europejskiej do oficjalnego umieszczenia tej kwestii w agendzie przyszłych działań.