Protokół z zebrania Zarządu – 2 lutego 2003, Sopot

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan

Marcin Komosa

Jarosław Orłowski – sekretarz

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska – prezes

Maciej Wieczorkowski

 

Komisja Rewizyjna:

Amina Bassil

 

Biuro:

Małgorzata Zdunek – dyrektor

 

Spotkanie prowadziła Anna Legan

 

Załączniki:

1. Budżet 2003

2. Plan operacyjny 2003

 

1. Przyjęcie porządku obrad

 

2. Raport nt. Stanu członkostwa

Uchwała nr 1/II/2003 – Przyjęcie 50 nowych członków

 

3. Biuro

 • Wykorzystywanie urlopów. Pracownicy powinni wykorzystywać należny im urlop w ciągu roku, a w przeciwnym wypadku, na następny rok mogą przekładać najwyżej 1/3
 • Zakres obowiązków dyrektora (załącznik nr 1)
 • AI Polska może zgłosić jedną osobę – (16-25 lat) na Pre ICM International Youth Assembly w Meksyku – do 15 Zarząd zgłosi taką osobę
 • Wynagrodzenia – w związku ze zmianami podatkowymi płace netto realnie będą niższe.

 

4. GRS+GROCZ

Koordynatorem połączonego zespołu (GRS+GROCZ) GRC – Grupa Rozwoju Członkostwa została Dorota Flak

 

5. Komisja rewizyjna

 • Biuletyn – komisja zwraca uwagę na potrzebę rozdzielenia redakcji Biuletynu i Amnesty+
 • Komisja przypomina o “Zasadach Komunikacji Zarządu”

– porządek obrad do tygodnia przed zebraniem, możliwość składania uwag

– skrót protokołu na listę do 7 dni roboczych po zebraniu Zarządu

W związku z napotykanymi problemami w realizacji w/w, Zarząd przygotuje nowy, urealniony projekt uchwały ds. Komunikacji

 

6. Ewaluacja strategii

Zarząd zewaluował strategię rozwoju.

 

7. Plan operacyjny 2003 – załącznik 2.

 

8. Budżet 2003 (załącznik 3) jest bardzo ostrożny / pesymistyczny. Dochody są oparte o grant SDC, realną estymację przychodów z fundraisingu i założenie, że 50% członków odnowi członkostwo. W związku z dotychczasowymi problemami z rozliczeniami, podstawowym warunkiem przyznania funduszy jest rozliczenie zaliczek, wierzytelności z roku minionego.

 

9. REAP

plany:

Grudzień – Tydzień Praw Człowieka- wielka akcja medialno-edukacyjno-fundraisingową, w której skład wejdą:

– nagroda dziennikarska

– wizyta tunezysjkich więźniów sumienia

– maraton pisania listów

– konkursy dla grup szkolnych

 • Podręcznik
 • – spotkanie z CODN, do połowy marca planowany jest  koniec prac na projektem, do połowy kwietnia podręcznik będzie wspólnie redagowany przez AI i CODN, po wcześniejszym akceptacji Zarządu. Zawartość podręcznika – materiały Amnesty, Rady Europy, materiały dotyczące praw dziecka w szkole, samorządu szkolnego itp przygotowywane przez CODN
 • – Podręcznik “Tworzenie szkolnych grup”. CODN umiejscowił szkolne grupy w strukturze szkoły. My musimy się zastanowić nad miejscem grup w strukturze Amnesty. Grupy szkolne nie muszą być konieczne złożone z członków AI. Zespół REAP przygotuje regulamin grup szkolnych. Istnieje potencjalna perspektywa współpracy z AI Słowacja – szkolenia oraz tłumaczenia materiałów.

 

10. Fundraising

 • Skarbonki, które dostaliśmy nieodpłatnie. Potencjale zastosowanie – hotele, centra handlowe, kina, kawiarnie, puby, obozy koncentracyjne
 • Mailing – konieczność podziękowania darczyńcom, przed kolejnym potencjalnym kontaktem. Zawartość takiego listu mogłyby stanowić: list z podziękowaniem, a w nim możliwość dalszego działania, ostatnie sukcesy Amnesty i możliwość kolejnego wsparcia. Maciej Wieczorkowski złożył wniosek o szczegółową ewaluację mailngu z fachowcami, i warunkowo zgodził się na następną próbę przy radykalnym ograniczeniu kosztów. Zarząd sugeruje znaleźć firmę, która na podstawie umowy o procent zysku opracuje strategie kolejnego mailingu. Małgorzta Wasilewska zwróciła uwagę, iż wykorzystanie tego narzędzia fundraisingowego jest od nas oczekiwane przez ruch światowy. Kolejny mailing oparty będzie na naszej własnej bazie danych. Ostatecznie ewaluacja pierwszego mailingu nie jest jeszcze możliwa, gdyż wciąż spływają odpowiedzi. Jednak już w tej chwili można stwierdzić, że liczba odpowiedzi jest zadowalająca, jednak koszty samego przedsięwzięcia okazały się zbyt wysokie.
 • Direct Dialog. Inwestycja (9000 zł) z testowego projektu, latem w Gdańsku, koszulki, druki, oraz 2/3 materiałów jest wciąż do wykorzystania. Fundraiser planuje kolejną próbę w maju/czerwcu w Warszawie.
 • Payroll – fundraiser poszukuje potencjalnych donorów, skłonnych do skorzystania z tej opcji. Payroll polega na regularnym przekazywaniu niewielkich kwot przez pracowników firmy na rzecz danej organizacji. Zarząd zwraca uwagę, że pracownicy będą bardziej skłonni wesprzeć organizację, którą uprzednio wsparł ich pracodawca.

To są cztery potencjalne narzędzia. Lucy z Gohą opracują strategię ich implementacji, która zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządowi.

 

11. Sprawy różne

– Komentarz Jacka Białasa na temat regulaminu. Większość z przedstawionych uwag jest wg zarządu niesprawiedliwa, tym bardziej, że mimo próśb o konsultację Jacek Biała nie włączył się w proces przygotowania regulaminu. Zarząd zgadza się z koniecznością “ożywienia” regulaminu, tak aby stał się żyjącym, działającym dokumentem.

– Europejskie Forum Społeczne. Uczestnik spotkania, Maciej Wieczorkowski uważa, że przyszły udział AI w FS ma sens. Forum społeczne i domy w Bułgarii to pierwsze projekty pilotowe dotyczące Praw Społecznych, Ekonomicznych i Kulturalnych.

– Federalizacja NGO’s – stowarzyszenie stowarzyszeń i fundacji, które będzie reprezentować interesy sektora.. Przy MSZ jest również Rada NGO’s. Należy śledzić wszystkie procesy integracyjne, co czynić będzie Piotr Skrzypczak

– Piotr Skrzypczak robi sam 2 pisma. Redakcja biuletynu wymaga szerszej pomocy. Byłoby wskazane, aby docelowo wykształciły się oddzielne redakcje biuletynu i Amnesty+. Piotr Skrzypaczk zastanowi się nad sposobem zaangażowania większej ilości osób do zespołu redakcyjnego.

– Raport Roczny jest na ukończeniu

– Powstał pomysł i możliwość realizacji projekt badawczego dotyczącego przyczyn odchodzenia członkostwa. 6 wywiadów pogłębionych “dlaczego jesteś członkiem”, następnie w momencie upływu ostatecznego terminu opłacenie składek kontak e-mailowy i w ostatniej chwili wywiady telefoniczne

 

Następne zebranie koniec marca, początek kwietnia

 

Tematy