Protokół z zebrania Zarządu – 2 sierpnia 2003, Gdańsk

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan

Jarosław Orłowski – sekretarz

Adam Pruss – skarbnik

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska – prezes

Maciej Wieczorkowski

 

Małgorzata Zdunek – Biuro

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

2. Raport o stanie członkostwa (załącznik nr 1)

Liczba członków 31.07.03 – 659, liczba grup 19, od 29.05.03 42 nowych członków i 71 osób opłaciło składki

3. Biuro

3.1. Ewaluacja pracowników

Dyrektor sekcji przeprowadzila ewaluacje pracownikow. Wyniki sa zadawalajace. Szczegoly ewaluacji pozostaja do wiadomosci Zarzadu i poszczegolnych pracownikow.

3.2. Raporty pracowników (załącznik nr 2)

3.3. Biuro Sprawy Różne

– Maciej Wieczorkowski wyraził sprzeciw wobec decyzji Zarządu, umożliwiającej pracownikom wyjazd na ICM w charakterze wolontariuszy poza należnym im urlopem.

– Członkostwo zostanie uprzednio poinformowane o „ogłoszeniu o zbiórce publicznej” w Rzeczpospolitej, które umieszczamy co roku, zgodnie z wymogami ustawy.

Zaproszenia:

– „Stowarzyszenie Róg” organizuje warsztaty, na które został zaproszony przedstawiciel AI. Zarząd podjął decyzję, iż AI będzie reprezentować Ela Chrzanowska.

– Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM wraz z Komitetem Nauk Etnologicznych PAN organizuje interdyscyplinarną konferencję „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”. Zarząd podjął decyzję, iż do udziału w konferencji zgłosi się Piotr Skrzypczak.

4. REAP

Poza seminarium dla dziennikarzy, które zostało przesunięte, realizacja planu jest prawidłowa i terminowa.

5. Fundraising

Test DD – jeżeli wszystkie polecenia zapłaty wysłane do banków zostaną szczęśliwie 
zrealizowane, return on investment (ROI – stosunek zysku do nakładów) wyniesie 
1,4 – co jest bardzo dobrym wskaźnikiem (z każdej zainwestowanej złotówki, po roku 
otrzymujemy dodatkowo 40 groszy). Dobrym wynikiem jest ROI w wysokości 1 w 
skali roku, oczywiście również nieznacznie niższy wynik nie przekreśla stosowania tej 
metody fundraisingowej. We wrześniu na konsultacje przyjeżdża Charlotte Baumann 
z Fundraising Unit Miedzynarodowego Sekretariatu. Charlotte oceni wyniki testu, jaki 
był przeprowadzony w Warszawie w miesiącach letnich. Podczas swojej wizyty 
spotka się również z członkami zarządu. Wyniki jej oceny będą podstawą decyzji o 
kontynuowaniu projektu.

6. Biuletyn Wewnętrzny

Piotr Skrzypczak proponuje zmianę zasad funkcjonowania Biuletynu. Pewne działy zostaną przypisane określonym osobom wg klucza, zależnie od funkcji – sekretarz Zarządu sprawozdanie z pracy Zarządu, campaigner sprawozdanie z kampanii.

7. WZ

Grupa Wrocławska znalazła już lokal. Sugerowani goście zagraniczni –przedstawiciele AI Czechy, AI Słowacja, AI Węgry, AI Słowenia, AI Niemcy, członek IEC, dyrektor „research center” w Moskwie.

 

8. Zmiany Statutowe

Zarząd zgodnie z sugestiami organu nadzorującego stowarzyszenie (Urząd Miasta Gdańska) przygotowuje niezbędne zmiany statutowe. Zmiany mają również na celu stworzenie bardziej przejrzystego Statutu oraz ostateczne zdefiniowanie członków stowarzyszenia bez podziałów na członków i członków wspierających. Zmiana ta wynika z faktu, iż instytucja członka wspierającego nie była nigdy wykorzystywana. Projekt nowego Statutu wraz z uzasadnieniem zmian zostaną wysłane wszystkim uczestnikom Walnego oraz zostaną umieszczone na stronie wewnętrznej..

9. ICM

Zarząd przedyskutował stanowisko polskiej delegacji na ICM wobec wszystkich zgłoszonych rezolucji i ustalił stanowisko. Teksty rezolucji dostępne są w ICM Circular 28 – dostępne na życzenie.

 

 

10. Strategia i plan operacyjny 2004 – ustalenie procesu

Zarząd określi kierunek na podstawie, którego przeprowadzony zostanie proces planowania strategicznego, przy użyciu określonych narzędzi (np. SWOT) na rozszerzonym spotkaniu Zarządu w sierpniu, na który zaproszeni zostaną koordynatorzy struktur pośrednich. Efekt w/w procesu zostanie wysłany delegatom na WZ. Na podstawie opracowanej strategii zostanie przygotowany plan operacyjny i budżet, który zgodnie z wymogami Komitetu SDC musi zostać przesłany do Międzynarodowego Sekretariatu, jako podstawa przyznania grantu na rok 2004, najpóźniej do końca września.

 

12. Sprawy różne

  • Europejskie Forum Społeczne. AI Polska może zgłosić mówców na panele dyskusyjne podczas najbliższego EFS. Potencjalni mówcy, forma i treść wystąpień zostaną ustalone po konsultacji z IS w późniejszym terminie.
  • Maciej Wieczorkowski uważa, iż należy zmienić formułę pracy Zarządu, tak by znaleźć balans między sprawami organizacyjnymi a merytoryczną treścią działania Amnesty International.

 

Tematy