Protokół z zebrania Zarządu 24 kwietnia 2005 r.

Protokół z zebrania zarządu – 24 kwietnia 2005

 

Obecni:

Zarząd:

Piotr Choroś

Kinga Dąbrowska

Dorota Flak

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Gorczewska

 

Biuro:

Dyrektor Stowarzyszenia Małgorzata Zdunek

 

Przyjęcie porządku

Zmieniono kolejność punktów obrad.

 

Raport o stanie członkostwa

Zarząd przyjął 33 nowych członków i członkinie (uchwała I / IV / 2005). 627 osób opłaciło składki za rok 2005 – stanowi członkostwo Stowarzyszenia.

Zarząd przyjął do wiadomości powstanie 4 nowych grup szkolnych:

SGAI 24 – Miechów

SGAI 25 – Miastko

SGAI 26 – Włocławek

SGAI 27 – Mogilany

Do członków, którzy nie opłacili składki za rok 2005 został wysłany „przypominacz – reminder”  w liczbie 642 sztuki.

Zwolniono z płacenia składki na rok 2005 1 osobę.

 

Biuro:

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie uchwalenia bilansu za rok 2004 (uchwała II / IV / 2005).

Zarząd wyraził zgodę, by do rachunku bieżącego Stowarzyszenia dokupić kartę kredytową, tak by móc dokonywać transakcji on-line przy np. zakupie biletów lotniczych e-tix.

Dyrektor poinformowała, że dochód netto z 1% wynosi około 3000 zł.

Poinformowała także o sytuacji naszych wierzytelności i osób zadłużonych wobec AI.

Opisała krótko wdrożenie do pracy nowych pracowników Magdy Rurki – fundraiserki i Marcina Rudnickiego – koordynatora projektu Direct Dialog.

 

 

4. WZ 2005

Zarząd podjął decyzję, iż następne XV WZ odbędzie się w Łodzi w dniach 15 – 16 października 2005.

Małgorzata Lamperska będzie odpowiedzialna za kontakty z organizatorami, a także za koordynację przygotowań.

 

5. Wyjazdy planowane

– Wojciech Makowski na WZ do Danii – 30 kwietnia

– Magda i Goha – Finlandia – struktury biura, fundraisingu i DD – 2-5 maja

– Małgorzata Wasilewska – Wyspy Owcze – spotkanie przed ICM sekcji nordyckich – 10 – 12 czerwca

– Kinga i Goha – Wiedeń – spotkanie przed ICM sekcji środkowo – europejskich – 24 – 26 czerwca

– Kinga – od początku maja podejmuje pracę w Bratysławie, ale będzie nadal pełniła funkcję prezeski, kontaktowała się na bieżąco mailem i przyjeżdżała na zebrania zarządu.

 

6. Struktury pośrednie

Podczas ostatniego zebrania zarządu ustalono, że sekretarz Anna Dzierzgowska zbada sytuację struktur pośrednich. Ewidentnie nie działające struktury to Rumunia i Afryka.

Zarząd jednogłośnie rozwiązuje obie struktury.

Środki budżetowe obu struktur przeznacza na maraton pisania listów.

 

6. Monitoring OP 2005

Zarząd zmonitorował wdrażanie planu operacyjnego 2005.

Patrz załącznik 1 – monitoring OP 2005.

 

7. Spotkanie koordynatorów grup

Dorota Flak pokrótce omówiła wyniki spotkania koordynatorów, z ankiety ewaluacyjnej wynika, że dla 75% uczestników spotkanie było przydatne, a dla 25% bardzo przydatne.

Skrytykowano niską frekwencję koordynatorów na spotkaniu,

Sprawozdanie ze spotkania zostało przygotowane przez Jacka Białasa i wysłane do uczestników.

 

8. Edukacja

Niezbędnym jest określenie wizji edukacji na rzecz praw człowieka naszej sekcji, co się stanie gdy skończy się projekt REAP, co może się dziać oprócz projektu REAP, jakie są inne grupy docelowe, prócz tych zdefiniowanych w REAP.

Anna Dzierzgowska przygotuje projekt strategii HRE polskiej sekcji na podstawie strategii HRE międzynarodowej i zrobionych analiz SWOT.

Projekt zostanie przedyskutowany i przyjęty podczas następnego zebrania zarządu.

Po wstępnej dyskusji zarząd otwiera możliwość partnerstwa z innymi organizacjami przy wdrażaniu projektów edukacyjnych, widzi jednak konieczność wcześniejszego zdefiniowania obszarów, grup docelowych by AI mogła sama występować jako grantobiorca, pisać projekty.

 

Dyskutowano także obecny kształt projektu REAP i występującą według członka zarządu konieczność przedefiniowania roli koordynatora lokalnego w kontekście istnienia 100 grup szkolnych, być może zmianę planu na przyszłe lata.

 

9. Regulamin SP i grup

Wojciech Makowski przedstawił propozycję zmian w regulaminie struktur pośrednich i grup.

Zmiany w nim zawarte powstały jako wynik spotkania koordynatorów grup, konsultacji ze strukturami pośrednimi oraz sekcją słoweńską.

Po dyskusji zmieniony regulamin przyjęto jednogłośnie. (załącznik 2)

 

10. Dyskusja na temat strategii polskiej sekcji

Kinga Dąbrowska przedstawiła koncepcję tworzenia nowej strategii. Powołano grupę roboczą składającą się z 2 członków zarządu, przedstawicieli grup i struktur, eksperta zewnętrznego oraz kilku pracowników. Grupa ta spotka się w celu stworzenia projektu strategii. Jednocześnie polska sekcja AI jest zobligowana (jako pożyczkobiorca Fundraising Investment Fund) by przeprowadzić badania własnego stanu (Self Assesment). Jest to spotkanie jednodniowe z udziałem zewnętrznego obserwatora, podczas którego dokładnie określa się stan, w którym znajduje się sekcja, słabości, mocne strony, a także kierunki rozwoju.

Zatem takie badanie byłoby idealnym wstępem do budowania strategii.

Małgorzata Zdunek sprawdzi dostępność obserwatora i środków finansowych ze strony IS, tak by spotkanie odbyło się w maja bądź w czerwcu.

 

11. Ewaluacja pracy zarządu

Zarząd przedyskutował własne mocne i słabe strony.

Po przeprowadzeniu ewaluacji, w celu lepszej pracy, zarząd opracował plan najważniejszych zadań do realizacji na najbliższe 6 miesięcy.

 

12. Sprawy różne

Dorota Flak napisze list do sekcji nepalskiej wyrażający naszą solidarność w trudnych dla nich czasach w imieniu polskiej sekcji AI.

 

Do Zarządu wpłynął wniosek o powołanie Zespołu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zarząd prosi wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku zgodnie z nowym Regulaminem Struktur Pośrednich i Grup.

 

Następne spotkania zarządu;

– 19 czerwca

– 16 lipca

– 24 września

Tematy