Przyjęcie przez ONZ Norm odpowiedzialności firm to krok w dobrym kierunku

Witając z zadowoleniem przyjęcie norm Amnesty International stwierdziła dzisiaj: -W coraz bardziej współzależnym od siebie świecie, gdzie wciąż mają miejsce: nędza, wojny i naruszenia praw człowieka, jasne standardy międzynarodowe pomagają zapewnić, że sfera biznesu będzie mieć swój wkład w rozwiązanie dzisiejszych problemów.-

Poniżej znajduje się pełny tekst wspólnego komunikatu prasowego organizacji pozarządowych:

KOMUNIKAT PRASOWY
13 sierpnia 2003 roku.
Pałac Narodów, Genewa
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ NOWE NORMY ONZ DOTYCZĄCE KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

W dniu dzisiejszym w Genewie jeden z organów ONZ zajmujących się ochroną praw człowieka przyjął pierwszą część obszernych międzynarodowych reguł dotyczących funkcjonowania korporacji transnarodowych i innych tego typu przedsięwzięć w obszarze praw człowieka. Organizacje pozarządowe wspólnie wydają to oświadczenie, aby wyrazić zadowolenie z ustanowienia przez ONZ Norm i Komentarza oraz aby zachęcić wszystkich wspierających lub działających na rzecz praw człowieka, ochrony środowiska i rozwoju do stosowania powyższych reguł w celu podniesienia poziomu zbiorowej odpowiedzialności socjalnej.

Z historycznego punktu widzenia, międzynarodowe przepisy praw człowieka w głównej swojej części poświęcone są wyznaczaniem obowiązków dla państw. Mimo że prawo międzynarodowe nakłada również pewne zobowiązania na przedsiębiorstwa, nadal jednak istnieje potrzeba sprecyzowania zakresu tych zobowiązań w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. W miarę jak przedsięwzięcia o charakterze globalnym zwiększają swoje możliwości wpływania na sytuację na świecie, wzrastająca liczba organizacji ONZ i innych dostrzega jednoczesną potrzebę poszerzenia zakresu ich odpowiedzialności, w sposób który byłby adekwatny do narastania ich wpływów. Poprzez przyjęcie w dniu dzisiejszym nowych Norm dotyczących Odpowiedzialności Korporacji Transnarodowych i Innych Firm w odniesieniu do Praw Człowieka ONZ, podkomisja ONZ ds. Popierania i Ochrony Praw Człowieka wypełnia lukę istniejącą w przepisach łącząc w jednym dokumencie główne międzynarodowe prawa człowieka, standardy oraz sposoby postępowania regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw wszelkiego typu w tym zakresie. Według informacji podanych przez Biuro Global Compact, te bardziej szczegółowe Normy ONZ uzupełniają w sposób komplementarny program ONZ Global Compact.

Nowe Normy Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych i towarzyszący im Komentarz dotyczący ich stosowania, stanowią pełnoprawną interpretację Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Powszechna Deklaracja dotyczy nie tylko państw lub osób, ale również -instytucji społecznych-, a więc i przedsiębiorstw. Obok Powszechnej Deklaracji i głównych umów dotyczących praw człowieka, Normy Praw Człowieka i Komentarz ONZ opierają się lub wykorzystują odpowiednie reguły zawarte w umowach dotyczących ochrony standardów pracy, środowiska, konsumentów, przeciwdziałaniu korupcji oraz innych międzynarodowych instrumentach. Stanowią one doskonałe odniesienie dla przedsiębiorstw informujące o zasadach postępowania zgodnych z przepisami międzynarodowymi.

Żadna odpowiedzialna korporacja nie chce być oskarżana o zmuszanie do pracy w złych lub trudnych warunkach lub o naruszanie praw człowieka w jakikolwiek inny sposób. Normy Praw Człowieka i objaśniający Komentarz ONZ będą pomocne dla przedsiębiorstw przy dostosowywaniu się do odpowiednich regulacji w obszarze praw człowieka. Będą stanowiły jasny drogowskaz do działania, który przekraczać będzie sprzeczne zapisy poszczególnych indywidualnie ustanowionych kodów postępowania. Mimo że pewne trudności interpretacyjne pozostaną, w chwili obecnej Normy Praw Człowieka wraz z Komentarzem dają gwarancję ONZ na istnienie bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących podejmowania odpowiednich kroków i działań w zakresie ochrony praw człowieka. Obejmują one również sposoby niezależnego nadzorowania oraz inne mechanizmy implementacyjne umożliwiające pociągniecie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za naruszanie praw człowieka, humanitarnych, prawa pracy, przepisów ochrony środowiska oraz innych międzynarodowych zasad i praktyk. Normy w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju prawodawstwa międzynarodowego w tym kierunku.

W świecie wzrastających współzależności, gdzie wciąż postępują bieda, choroby, przemoc, przestępczość, wojny, konflikty regionalne oraz naruszenia praw człowieka i degradacja środowiska, jasne międzynarodowe standardy zapewnią, że przedsiębiorstwa staną się częścią procesu prowadzącego do rozwiązywania współczesnych problemów, i przestaną – świadomie lub nieświadomie – ich przysparzać. W interesie samych przedsiębiorstw, ich pracowników, udziałowców, wspólnot, oraz innych podmiotów związanych z biznesem jest stworzenie rozsądnych ram prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiadałyby nowym wyzwaniom. Normy Praw Człowieka ONZ mogą w rzeczywisty i znaczący sposób przyczynić się do długofalowego rozwoju i zmniejszenia ubóstwa, co będzie korzystne zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe wspólnie wydające to oświadczenie reprezentują również szereg innych organizacji wspierających Normy ONZ (tak jak jest to w przypadku na przykład Amnesty International, która uzyskała wsparcie ponad 60 innych organizacji, Christian Aid, która prowadzi współpracę z ponad 500 partnerskimi organizacjami, Forum for Human Rights które w samych tylko Niemczech ma ponad 40 stowarzyszonych organizacji, FIDH, które reprezentuje ponad 100 stowarzyszonych organizacji oraz OMCT, które reprezentuje ponad 260 organizacji). Wszystkie te organizacje społeczeństwa obywatelskiego cieszą się ze szczęśliwego zwieńczenia wieloletnich starań podkomisji ONZ oraz Grupy Roboczej ds. Korporacji Transnarodowych i zapowiadają stosowanie Norm Praw Człowieka i Komentarza w swoich pracach.

Więcej informacji dostarczyć mogą:

Amnesty International:
David Petrasek, tel: +42 (0) 74 135 714

Centro de Derechos Humanos y Ambiente/Center for Human Rights and Environment (CEDHA):
Daniel Taillant or Julieta Cantarelli, tel: +54 351 425 6278

Christian Aid:
Sharon McClenaghantel, tel: + 44 (0) 207 523 2109

Chip Pitts (pełnomocnik międzynarodowy; były przedstawiciel ONZ reprezentujący kilka z powyższych organizacji pozarządowych, m.in. LCHR i MAHR), tel: +1 214 906 9424

Ethical Globalization Initiative:
Scott Jerbi, tel: +41 22 755 2125

FIDH (Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme):
Antoine Madelin, tel: +41 (0) 79 331 2450

Forum for Human Rights:
Elisabeth Strohscheidt, tel: +49 (0) 241 442 577

Human Rights Advocates:
Prof. Connie de la Vega, tel: +1 415 422 6752

Human Rights Watch:
Arvind Ganesan, tel: + 1 202 612 4329

Wilder Tayler, tel: +44 207 713 2785

International Commission of Jurists:
Edwin Berry, tel: +41 22 979 3808

Lawyers Committee for Human Rights:
David Danzig, tel: +1 212 845 5252

Minnesota Advocates for Human Rights:
Robin Phillips, tel: +1 612 341 3302

Novartis Foundation for Sustainable Development:
Prof. Dr. Klaus M. Leisinger, tel: +41 61 697 7122

OMCT (Światowa Organizacja Przeciwko Torturom):
Nathalie Mivelaz, tel: +41 22 809 4939

Oxfam GB:
Sumi Dhanarjajan, tel: +44 1865 312198

Amnesty International brała aktywny udział w procesie rozwoju Projektu Norm i popierała ich przyjęcie poprzez interwencje ustne, więcej informacji znajduje się na stronie: http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_un_draft_norms

Tematy