Sprzeciwiamy się podważeniu zasady wolności słowa w Polsce w postaci wprowadzenia zmian planowanych w ustawie medialnej

Niezależne media mają fundamentalne znaczenie dla korzystania z wolności słowa każdego z nas. Są ważnym źródłem pozyskiwania informacji o sprawach publicznych. Media odgrywają ogromną rolę w społecznej kontroli władzy.

Wolność słowa ustanowiona jest nie dla dziennikarzy, lecz dla całego społeczeństwa. Wolne media realizują prawo obywatela do rzetelnej, czyli prawdziwej, uczciwej, jasnej, niewprowadzającej w błąd, odpowiedzialnej informacji. Dziennikarze korzystają z wolności słowa, ale korzystają z niej nie dla siebie, nie dla swojej wygody, lecz w interesie całego społeczeństwa. Potrzebujemy pluralizmu w mediach.

Wolność słowa to stan, w którym każdy może nieskrępowanie posiadać oraz poszukiwać, otrzymywać i przedstawiać innym, przy pomocy dostępnych środków dowolną informację, pogląd lub ideę.

Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przewiduje, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje także wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei bez ingerencji władz publicznych, i bez względu na granice państwowe.

Wolność słowa potwierdza i chroni także art. 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r. i inne powszechne i regionalne konwencje praw człowieka. Również przepisy polskiej Konstytucji chronią naszą wolność wypowiedzi. „Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu” (art. 14). „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” (art. 54).

Polska zobowiązała się w 2017 r. w ramach przeglądu stanu praw i wolności człowieka przed ONZ zwanym Universal Periodic Review (UPR) do podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu zmniejszenie politycznej kontroli nad mediami państwowymi oraz – co ma szczególne znaczenie w tym kontekście – do zapewnienia niezależności mediów prywatnych.

Pomimo istnienia tak wyraźnych gwarancji międzynarodowych i konstytucyjnych władza planuje krok, który może istotnie ograniczyć naszą wolność słowa.

Sprzeciwiamy się podważeniu zasady wolności słowa w Polce!