Szkolna Grupa Amnesty International z Piątkowiska walczy z dyskryminacją

Wystawa przygotowana przez uczniów jest wynikiem długotrwałej pracy i wielu warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych we współpracy z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Młodzież poddała pod refleksję takie zagadnienia jak uprzedzenia, stereotypy, faworyzację i dyskryminację, aby ostatecznie zaplanować swoje działania na rzecz zmiany w najbliższym otoczeniu.
W ramach projektu Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI! w całej Polsce tysiące uczniów i uczennic podejmują działania, aby zwrócić uwagę na problem dyskryminacji ze względu na status społeczny, pochodzenie, wygląd, poglądy czy płeć. Wiele inicjatyw realizowanych przez młodzież dotyczy także propagowania postawy otwartości i tolerancji, co pozwala na budowanie środowiska przyjaznego prawom człowieka, gdzie każda osoba traktowana jest  godnie i z szacunkiem.
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku, podejmowało liczne działania m.in. zorganizowano tam “Dzień religijno-niereligijny” i warsztaty antydyskryminacyjne ze względu na orientację psychoseksualną. Ostatnim działaniem grupy było przygotowanie wystawy na temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i wyznanie.
Amnesty International wystąpiła z prośbą o interwencję do Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaangażowani uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki oraz cała szkolna społeczność otrzymała także list wsparcia i podziękowania za dotychczasową wspólną pracę na rzecz praw człowieka.
Szkolna Grupa Amnesty z Piątkowiska potrzebuje wsparcia. Powiedzmy im, jak ważne są ich działania na rzecz praw człowieka. Zachęcamy do wysyłania słów wsparcia na profilu Amnesty Polska na Facebooku.
Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom pozarządowym za dotychczasową interwencję.