Turcja: Wspólny komunikat prasowy Amnesty International, Human Rights Watch, Miedzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), tureckiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (IHD), Fundacji Praw Człowieka Turcji (TIHV) i Mazlum Der

Organizacje pozarządowe z radością przyjmują liczne reformy, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Jednak pozostaje niepokój w związku z brakami w bieżącej legislacji i w implementacji reform. Organizacje wezwały władze tureckie do podjęcia pilnych, praktycznych środków w celu zapewnienia pełnej ochrony praw człowieka. Wyrażono niepokój w związku z utrzymującymi się doniesieniami o stosowaniu tortur i maltretowaniu, z pogwałceniami wolności wypowiedzi, zgromadzeń, stowarzyszeń i religii oraz prawa do uczciwego procesu. Delegacja podkreśliła także obawy związane z więzieniami, mniejszościami narodowymi, brakiem niezależnych dochodzeń w przypadkach pogwałceń praw człowieka, w tym brakiem niezależnych instytutów medycyny sądowej, oraz z uchodźstwem wewnętrznym z prowincji południowo-wschodnich i wschodnich.

 

Poważny i konstruktywny dialog, jaki miał miejsce, pokazał, że władze tureckie są coraz bardziej otwarte na konsultacje z organizacjami praw człowieka. Podczas spotkań organizacje nalegały, by rząd położył kres sądowemu zastraszaniu obrońców praw człowieka, promował publiczną świadomość Deklaracji ONZ o Obrońcach Praw Człowieka i konsultował się ze społeczeństwem obywatelskim bardziej systematycznie w sprawie przyszłych reform.

 

Podczas różnych spotkań rząd poinformował delegację o swej poważnej woli stawienia czoła pogwałceniom praw człowieka. Władze przedstawiły informacje o planowanych i podjętych przez różnych ministrów środkach.

 

Spotkania odbyły się w uderzająco pozytywnej atmosferze. Sześć organizacji praw człowieka będzie nadal ściśle monitorowało dalszy przebieg wypadków.

Tematy