Unia Europejska: Trzeba zapewnić poszanowanie praw mniejszości seksualnych w Polsce i na Łotwie

EUR 01/020/2006
Jeśli Unia Europejska chce by rok 2007 był „Europejskim Rokiem Równych Szans”, musi zapewnić gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym (LGBT) swobodne korzystanie z wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się w krajach takich jak Polska i Łotwa.
Amnesty International wyraża swoje zaniepokojenie faktem, iż – pomimo zainteresowania opinii publicznej ciągiem incydentów o charakterze homofobicznym, obejmującym m.in. działania i wypowiedzi przedstawicieli władz – mało zostało zrobione w Polsce i na Łotwie w kierunku zagwarantowania osobom LGBT możliwości korzystania z podstawowych praw.
W raporcie, dostępnym na stronie www.amnesty-eu.org, Amnesty International przypomina wszystkie, najpoważniejsze incydenty, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat w tych krajach i podkreśla tym samym problemy, które muszą zostać rozwiązane jeśli Polska i Łotwa zamierzają działać godnie z wartościami i zasadami Unii Europejskiej.
„Na etapie kandydowania przez Polskę i Łotwę do struktur europejskich, Unia Europejska z dużą wnikliwością badała spełnienie przez nie kryteriów członkostwa. Co najmniej taka sama stanowczość UE jest potrzebna teraz, gdy trzeba zweryfikować czy oba państwa w sposób dostateczny realizują wszystkie zobowiązania, nałożone na Państwa Członkowskie w ramach organizacji.”, powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
W Polsce osoba, która zastąpiła Mirosława Sielatyckiego, Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (zwolnionego za zaakceptowanie podręcznika Rady Europy jako obowiązującego materiału edukacyjnego w zakresie nauczania o przeciwdziałaniu dyskryminacji), w sposób jawny stwierdziła, że homoseksualizm jest niezgodny z naturą. Ten przykład pozostaje w sprzeczności z deklaracjami Prezydenta RP, złożonymi podczas jego wizyty w Brukseli w sierpniu tego roku.
Władze łotewskie również w niedostateczny sposób przeciwdziałały incydentom o charakterze homofobicznym. Tegoroczna odmowa zgody na przeprowadzenie marszu „Riga Pride 2006”, wydana pod pretekstem niemożności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przez policję, jest niepokojącym sygnałem, że władze łotewskie nie maja zamiaru przestrzegać swych zobowiązań.
Kolejnym dowodem na to było dwugodzinne opóźnienie przybycia policji do hotelu, w którym uczestnicy konferencji o prawach osób LGBT zostali zaatakowani przez swoich przeciwników.
„Jeśli tak poważne łamanie prawa nie spotyka się z odpowiednia reakcją ze strony władz, może się tworzyć klimat strachu i prześladowania.” dodał Oosting.
W swoim liście do Unii Europejskiej Amnesty International zwraca się

  • Wyrażenie poparcia dla wolności zgromadzeń, takich jak m.in. marsze i demonstracje, organizowane przez środowiska LGBT oraz podobne wydarzenia, mające miejsce w Krajach Członkowskich UE.
  • Podjęcie konkretnych działań monitorujących wdrażanie standardów UE, ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji w Krajach Członkowskich.
  • Zapewnienie, że współpraca policyjna w Europie będzie również obejmować szkolenia dla funkcjonariuszy porządku prawnego z zakresu zwalczania przemocy na tle homofobicznym oraz ochrony praw osób, należących do mniejszości seksualnych.

Skrót raportu w języku polskim zjaduje się na stronie:
http://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/3781

Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna jest na stronie:
http://www.amnesty-eu.org/
Tłumaczenie: Kaja Kulesza