Uwagi Koalicji na rzecz równych szans do projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Pełny tekst stanowiska Koalicji znajduje się w pliku poniżej.
Projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania pochodzi z dnia 21 maja 2010 r..
Koalicja skupia organizacje pozarządowe zajmujące się problemami przeciwdziałania dyskryminacji. Koalicja do tej pory wielokrotnie przedstawiała polskim władzom oraz opinii publicznej swoje stanowiska dotyczące postulowanych zmian w przepisach prawa oraz praktyki działania polskich władz w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Zdaniem Koalicji projekt ustawy dokonuje implementacji w sposób niepełny i nie bierze pod uwagę definicji dyskryminacji, które zostały zidentyfikowane przez najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz doktrynę prawniczą. Jako przykłady można wskazać m.in. brak odniesienia m.in. do tzw. wielokrotnej dyskryminacji czy dyskryminacji przez asocjację.
Słabą stroną projektu jest także instytucjonalne zabezpieczenie przed dyskryminacją. Projekt ustawy pomija też zupełnie rozwiązania przyjęte przez akty prawa międzynarodowego, np. Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, w zakresie ochrony przed dyskryminacją osób żyjących z niepełnosprawnością.
Zatem, zdaniem Koalicji przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie nie wzmocni wystarczająco przestrzegania zasady równego traktowania. Ponadto, ustawa zawierająca przepisy o równym traktowaniu powinna także mieć wymiar edukacyjny.