Amnesty International wzywa Rząd Polski do zaangażowania na rzecz praw człowieka podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

W związku ze zbliżającą się 78. sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zwróciliśmy się do polskiego rządu z apelem o podjęcie szeregu działań na rzecz międzynarodowej ochrony praw człowieka. W liście skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych wzywamy nasz rząd w szczególności do:

  • Zdecydowanego wsparcia rezolucji dotyczącej sytuacji obrońców praw człowieka, praw dziecka oraz zwalczania terroryzmu, a także innych rezolucji tematycznych dotyczących kluczowych kwestii związanych z prawami człowieka.  
  • Wysłanie jasnego przesłania na temat znaczenia poszanowania, ochrony i promowania praw kobiet i dziewcząt oraz położenia kresu bezkarności za łamanie praw kobiet i dziewcząt przez podmioty państwowe i niepaństwowe. 
  • Zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie niedyskryminacji wszystkich osób ze względu na płeć, rasę, religię i inne cechy, a zwłaszcza ze względu na ich orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową. Dołożenia wszelkich starań, aby przesłanki dyskryminacji tj. orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie były podważane lub ignorowane.  
  • Skorzystania z okazji, jaką jest UNGA78, aby ratyfikować, podpisać lub przystąpić do traktatów dotyczących praw człowieka, których Polska nie jest jeszcze stroną, w szczególności: Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Socjalnych i Kulturalnych oraz Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka, Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, a także aby zachęcić do tego inne kraje. 

Z pełną treścią listu można zapoznać się tutaj: