Anulowanie wyroku w sprawie “Queen Boat” (23 skazanych mężczyzn)

Sprawa wróciła do prokuratury, która może podjąć decyzję o wznowieniu postępowaniu lub oddaleniu zarzutów (wcześniejsze informacje prasowe jakoby prezydent polecił rozpoczęcie od nowa procesu są błędne). Minister Spraw Wewnętrznych polecił, iż uwięzieniu i skazani za -notoryczną rozpustę- zostaną uwolnieniu po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 funtów egipskich (około 120 Euro).

Anulowanie wyroku nie dotyczy jednakże dwóch pozostałych mężczyzn Sherif Hasan Mursi Farahat oraz Mahmud Ahmad ‘Allam Daqla, którzy zostali skazaniu na podstawie zarzutów o -obrazę religii- (Sherif Farahat był również oskarżony o -notoryczną rozpustę-).

W ciągu ostatnich kilku lat dziesiątki osób zostało oskarżonych i skazanych przed Specjalny Państwowy Trybunał Bezpieczeństwa ds. Wykroczeń na podstawie zarzutów o -obrazę religii-. Amnesty International uznała duża część z nich jako więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia (więcej informacji: Egypt: Ongoing violations of the right to freedom of belief – AI Index MDE 12/009/2002, 4 marca 2002).

Osoby skazane przed Specjalnym Państwowym Trybunałem Bezpieczeństwa ds. Wykroczeń nie mają żadnego prawa do apelacji lub kontroli ze strony wyższej instancji, co stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami uczciwych procesów. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich:

-Każda osoba skazana za przestępstwo ma prawo odwołania się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze zgodnie z ustawą.-

Postępowanie przed tym sądem nie tylko narusza podstawowe prawo oskarżonego do apelacji, ale również narusza zasady niezależności władzy sądowniczej, gdyż wyrok tego sądu musi być przedłożony Naczelnikowi Wojskowemu, który ostatecznie decyduje, czy podtrzymać czy unieważnić werdykt, czy też rozpocząć proces na nowo. Taka ingerencja przez władzę wykonawczą stanowi rażące naruszenie -Podstawowych zasad ONZ w sprawie niezależności władzy sądowniczej-.

Amnesty International od wielu lat wyraża swoje zaniepokojenie kwestią nieuczciwych procesów w Egipcie, zwłaszcza tych, które odbyły się przed sądami wojskowymi i sądami ustanowionymi na podstawie ustawodawstwa regulującego stan wyjątkowy. Procesy przed tymi sądami naruszają podstawowe wymogi prawa międzynarodowego odnośnie uczciwych procesów, określone m.in. w art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Zasady te określają prawo do procesu przed kompetentnym, niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym przez przepisy prawa oraz prawo do apelacji przed wyższą instancją.

Stanowisko Amnesty International:

AI uznała 22 z 23 skazanych za więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia (więcej informacji: Egipt – Torury i kary więzienia ze względu na faktyczną lub domniemaną orientację seksualną AI Index MDE 12/033/2001). AI z ulgą powiała anulowanie wyroku jednakże nadal w mocy pozostaje kilka niewyjaśnionych kwestii:

  • AI wzywa władze do zapewnienia, iż wszystkie zarzuty stosowaniu tortur i maltretowania wobec skazanych mężczyzn zostaną niezwłocznie, dokładnie i bezstronnie zbadana a osoby odpowiedzialne staną przed obliczem wymiaru sprawiedliwości,
  • AI uważa, iż Mahmud Ahmad ‘Allam Daqla jest więźniem sumienia i wzywa do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia,
  • AI wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób uwięzionych w Egipcie wyłącznie ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną, między innymi czterech mężczyzn skazanych na trzy lata więzienia (więcej informacji: Egipt – Proces, który nigdy nie powinien mieć miejsca – AI Indem MDE 12/010/2002, 18 marca 2002). Według informacji AI zarzuty stosowania tortur wobec owych mężczyzn nie zostały dotąd zbadane.