Korea Południowa: zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich (cenzura środowisk LGBT)

W związku z wyborami Amnesty International przygotowała raport – Republic of Korea (South Korea) – Summary of Concerns and Recommendations to Candidates for Presidential Elections In December 2002, AI index: ASA 25/007/2002, 06.11.2002

Dokument ten przedstawia obawy organizacji odnośnie ochrony praw człowieka i ich promowania w Korei Południowej, jak również przedstawia pewne rekomendacje działań jakie powinny zostać podjęte. Raport ten zostanie przedstawiony wszystkich kandydatom w wyborach prezydenckich zaplanowanych na grudzień 2002. Amnesty International wzywa wszystkich kandydatów do wyrażenia swojego bezwarunkowego zaangażowania w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz wzywa do przedstawienia planu działań odnośnie ochrony praw człowieka, jakie zostałyby przez nich podjęte gdyby zostali wybrani.

Jeden z rozdziałów raportu poświęcony jest sytuacji osób LGBT:

Cenzura środowisk LGBT

Amnesty International otrzymało informacje, iż Ministerstwo Informacji i Komunikacji Korei Południowej przyjęło system ocen zawartości witryn internetowych, w którym to uznano strony gejowsko-lesbijskie jako -media szkodliwe- i zwiększa cenzurą tych stron w celu -ochrony młodzieży-. W kwietniu 2001 Komitet Etyki Mediów wpisał tematykę homoseksualną w kategorię -obsceniczne i perwersyjne-. Działania te mają umocowanie prawne w Ustawie o Ochronie Młodzieży, którą uznaje homoseksualizm za szkodliwy i mający negatywny wpływ na młodzież.

Amnesty International sprzeciwia się wszelkich formom zakazu stosunków seksualnych pomiędzy dorosłymi osobami tej dokonywanych w miejscach prywatnych. Organizacja uznaje osoby uwięzione wyłącznie ze względu na orientację seksualna za więźniów sumienia.

Prawo dotyczące cenzury internetowej zostało uchwalone 1 listopada 2001. W tym samym dniu właściciel pierwszej i największej strony gejowskiej w Korei (exzone.com) otrzymał upomnienie, iż jeśli nie uzna i nie zakwalifikuje swojej strony jako -szkodliwej- oraz nie zainstaluje oprogramowania filtrującego zapobiegającemu dostępowi młodzieży do strony, wówczas zostanie ukarany karą grzywny w wysokości około 10.000 USD lub karą więzienia na okres 2 lat.

Amnesty International uznaje cenzurę stron gejowsko-lesbijskich za pogwałcenia podstawowego prawa człowieka, jakim jest ochrona przed wszelkimi formami dyskryminacji, które jest zagwarantowane w konstytucji Korei Południowej. Cenzura narusza również artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Społecznych i Politycznych, mówiący o wolności słowa, którego to Korea Południowa jest sygnatariuszem.

Stanowi to również pogwałcenie prawa do wolności od dyskryminacji zagwarantowanej przez Artykuł 2 Paktu.