Opinia KOS: działania podjęte wobec sędzi Beaty Morawiec zmierzają do jej zdyskredytowania

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podjęte wobec Beaty Morawiec – Sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, które zmierzają do jej zdyskredytowania, odsunięcia od orzekania i udziału w życiu publicznym.


Warszawa, 17 września 2020 r.

Opinie KOS (32(8)/2020)

16 września 2020 r. zależna od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Prokuratura Krajowa poinformowała, że skierowała do Izby Dyscyplinarnej działającej w Sądzie Najwyższym wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Beaty Morawiec i zamierza postawić jej zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Dzień wcześniej informacja ta, z powołaniem się na źródła w Prokuraturze Krajowej, ukazała się na stronie portalu wPolityce.pl.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu prawa karnego i instytucji prokuratury do ataku na niezależnych sędziów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przypomina, że w postanowieniu zabezpieczającym z 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał zawieszenie stosowania przepisów stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Ponadto, w dniu 23 stycznia 2020 r. zapadła uchwała składu połączonych izb: Cywilnej, Karnej i Ubezpieczeń Społecznych SN, w której wskazano, że orzeczenia wydane z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej dotknięte są wadą nienależytej obsady sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Uchwała ta wiąże wszystkie składy Sądu Najwyższego, a więc również składy Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego.

Środki podjęte przez Prokuraturę Krajową w stosunku do sędzi Beaty Morawiec, w połączeniu z wymierzonym w nią atakiem medialnym oraz nierespektowaniem orzeczeń TSUE, są kolejną próbą zastraszania środowiska sędziowskiego i podporządkowania go władzy wykonawczej.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża sprzeciw wobec systemowych działań zmierzających do represjonowania i eliminowania z życia publicznego sędziów broniących zasad demokratycznego państwa prawnego i praw obywateli.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Instytut Prawa i Społeczeństwa IN-PRIS
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Omnia” Sądów Administracyjnych
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Forum Współpracy Sędziów
Helsińska Fundacja Praw Człowieka