Sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Komitet interesował się przede wszystkim brakiem publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tzw. ustawą o równym traktowaniu, ściganiem przestępstw z nienawiści oraz dostępem do aborcji.
Amnesty International przedłożyła Komitetowi raport alternatywny (shadow report), w którym w zaprezentowała swoje uwagi do odpowiedzi Rządu RP na pytania wstępne Komitetu oraz swoje zalecenia w tym zakresie.
Wśród zaleceń Amnesty International znalazło się między innymi podjęcie działań w kierunku rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego; zapewnienie odpowiednich środków budżetowych dla Rzecznika Praw Obywatelskich; zmiana przyjętej w 2016 roku ustawy antyterrorystycznej, tak aby spełniała ona międzynarodowe standardy praw człowieka; zagwarantowanie, że śledztwo w sprawie udziału Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA prowadzone było w sposób rzetelny, efektywny i bez zbędnej zwłoki; zapewnienie odpowiedniej ochrony przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści w prawie i w praktyce; zagwarantowanie skutecznej realizacji praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz przyjęcie rozwiązań prawnych gwarantujących niezależność sądów i rzetelne procesy sądowe.
Treść raportu alternatywnego złożonego przez Amnesty International dostępna poniżej.
Po zakończeniu sesji Komitetu, 4 listopada 2016 r., Komitet przedstawi Polsce zalecenia w zakresie przestrzegania postanowień Paktu.