Opinia KR I / 2006

OPINIA KR I/2006

 

W związku z załącznikiem do protokołu z zebrania Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26 lutego 2006 r. pod tytułem „AI a wybory na Białorusi”, opublikowanym w formie listu Zarządu przesłanego przez Prezesa Stowarzyszenia na liście dyskusyjnej w dniu 1 marca 2006 r. oraz oficjalnie w dniu 16 marca 2006 r., Komisja wyraża zaniepokojenie znajdującym się w tekście oświadczenia zdaniem dotyczącym pozbawiania członkostwa Stowarzyszenia.

Komisja uważa, iż zapis mówiący, że „Osoby, które się nie zastosują do powyższych zasad, zostaną usunięte ze stowarzyszenia” jest niezgodny z artykułami 12-14 Statutu Stowarzyszenia, który wyraźnie określa tryb pozbawiania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Komisja Rewizyjna przypomina, że zgodnie z art. 12 Statutu Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków (a nie „usunięciu”) w razie nieprzestrzegania zasad i metod działania przyjętych przez Stowarzyszenie lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz w razie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 Natomiast art. 13 Statutu, który mówi, iż: „o zamiarze podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje członka Stowarzyszenia na piśmie na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem Zarządu, dając możliwość osobistego lub pisemnego zreferowania sprawy” ogranicza możliwość arbitralnego pozbawienia członkostwa. Dodatkowo art. 14 Statutu przewiduje możliwość odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 

Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, iż w przyszłości Zarząd będzie unikał tego typu niefortunnych sformułowań.

 

Przyjęto jednomyślnie, 19.03.2006

 

Tematy