Konkurs na napisanie scenariusza lekcji

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości i społecznej akceptacji dla różnic wśród ludzi w kontekście praw człowieka.

Scenariusze nadesłane na konkurs powinny mieć objętość do 8 stron tekstu znormalizowanego, tzn.1800 znaków na stronie, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5. wg. schematu, który znajduje się w załączniku nr 1.

Prosimy o nadsyłanie prac na dyskietce pod adres:

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej
00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28
Izabela Podsiadło-Dacewicz

lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]

Termin nadsyłania scenariuszy upływa w dniu 30 czerwca 2004 r.

Nadesłane prace oceni komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca 2004 r. na stronach internetowych Amnesty International www.amnesty.org.pl/edukacja oraz CODN www.codn.edu.pl

Nagrodami dla 3 nauczycieli, których scenariusze okażą się najciekawsze, będzie komplet publikacji Wydawnictw CODN i Stowarzyszenia Amnesty International, wydanie wyróżnionych scenariuszy w publikacji Stowarzyszenia Amnesty International, które ukaże się na przełomie 2004/2005 r. oraz udział w szkoleniu organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN w październiku 2004 r. Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy oraz poświadczenie o publikacji swoich scenariuszy wystawione przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN. Wszyscy nauczyciele, którzy nadeślą scenariusze otrzymają nagrody książkowe w formie publikacji dotyczących tematyki praw człowieka oraz zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się we wrześniu 2004 r. w siedzibie CODN w Warszawie.

Regulamin konkursu AI i CODN.

Tematy