Opinia KR I / 2005

 

OPINIA Komisji Rewizyjnej nr I/2005

 

W związku z pytaniem Zarządu skierowanym do Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada br. w sprawie wprowadzenia do Statutu Stowarzyszenia zmiany umożliwiającej kooptację jednego członka przez Komisję Rewizyjną, Komisja zauważyła co następuje:

 

1. Statut stowarzyszenia Amnesty Interntional w Polsce przewiduje w art. 18 pkt. 5, iż do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy „Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji oraz w sprawie uzupełniania składu władz”. Należy zauważyć, że statut w tym miejscu nie przewiduje żadnych wyjątków.

Jednocześnie w art. 22 zostaje sformułowana następująca zasada dotycząca procedury kooptacji członków zarządu:

„5. W przypadku konieczności uzupełnienia Zarządu o 3 lub mniej osoby, Zarząd dokonuje kooptacji, a osoby w ten sposób dokooptowane nie mają prawa głosu.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia Zarządu o 4 lub więcej osób obowiązuje tryb zgodny z przewidzianym w art. 18 p. 5”.

Należy zauważyć, że w takim kształcie przepisy statutu stowarzyszenia są wewnętrznie sprzeczne. Przepis art. 22 pkt. 5 narusza wyłączną właściwość Walnego Zgromadzenia. W związku z tym Komisja Rewizyjna postuluje wprowadzenie zmiany w statucie w brzemieniu:

W art. 18 pkt. 5 dodaje się po przecinku zdanie: „z zastrzeżeniem przepisu art. 22 pkt. 5”.

 

2. W związku z powyższym, Komisja zauważa, że wprowadzenie per analogiam poprawki do art. 28 statutu stowarzyszenia, umożliwiającej kooptację jednej osoby w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w obecnym stanie prawnym jest niemożliwe. Jednakże wprowadzenie zmiany do art. 18 u. 5 może umożliwić wprowadzenie poprawki do art. 28.

Komisja jednak zauważa, że członkowie dokooptowani do organów stowarzyszenia nie mogą posiadać prawa głosu. Prawo takie jest przyznane jedynie osobom wybranym przez Walne Zgromadzenie członków.

W związku z powyższym dokooptowanie jednej osoby bez prawa głosu do trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, nie wpłynie w żaden sposób na możliwość podejmowania przez nią decyzji. Komisja rozważała możliwość statutowego wprowadzenia zasady jednomyślności w głosowaniach Komisji, jednak jest to rozwiązanie, które również może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego w Stowarzyszeniu.

 

3. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja wyraża negatywną opinię, co do proponowanej poprawki.

Jednocześnie przypomina, iż w obecnym stanie prawnym istniej możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej poprzez wybór jej członka w trakcie Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 18 u. 5. Komisja wyraża opinię, ze ta procedura czyni zadość zarówno Statutowi Stowarzyszenia, jak i jego potrzebom.

Komisja przypomina, że na mocy art. 19 Zarząd w sytuacji wakatu w Komisji Rewizyjnej, powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Komisji.

 

Przyjęto jednogłośnie, Warszawa, 24 listopada 2005 .

 

 

Tematy